Polityka prywatności

PBMedia Sp. z o. o., w pełni respektuje i szanuje prawo użytkowników i Klientów, w tym Klientów uprzywilejowanych o których mowa w Regulaminie serwisu internetowego kenu.pl do prywatności i ochrony danych osobowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – zwanych dalej „RODO”. Dane są również chronione zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednio ustawą o prawach konsumenta.


Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych przez serwis internetowy kenu.pl, dostępnego na stronie http://www.kenu.pl, jest: 

PBMedia Sp. z o. o. 
Al. J. Piłsudskiego 73 
10-449 Olsztyn 

Tel. + 48 89 670 1 670
e-mail: bok@kenu.pl

NIP: 739-368-73-73 
REGON: 280303663 
KRS: 0000307085

kapitał zakładowy: 125 000 zł
zwana dalej „Firmą”


Inspektor Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem email:  iod@kenu.pl


Wykorzystywanie danych Klientów

 1. Podstawowym Celem przetwarzania danych Klienta przez Firmę, podanych przez Klienta w związku z zakupami w serwisie internetowym kenu.pl, jest realizacja zamówień, w tym z udziałem podmiotów przetwarzających, tj. operator płatności, firma kurierska, firma księgowa. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku są:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia,
  • ciążący na Firmie obowiązek prawny związany z rachunkowością,
  • prawnie uzasadniony interes Firmy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 2. Podanie danych przez Klienta w celu o którym mowa w pkt. 1 jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w serwisie internetowym kenu.pl.
 3. Ponadto celem przetwarzania danych Klienta przez Firmę, podanych przez Klienta w związku
  z zakupami w serwisie internetowym kenu.pl, w przypadku dodatkowej dobrowolnej zgody Klienta jest:
 • monitorowanie zapotrzebowania i oczekiwań Klientów, na podstawie udzielonej przez Klienta zgody,
 • przedstawiania informacji oraz ofert handlowych za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz email (w tym wysyłanie newslettera), na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
 1. Podanie danych przez Klienta w celu o którym mowa w pkt. 3 jest dobrowolne.
 2. Dane Klienta podane w związku z zakupami w serwisie internetowym kenu.pl będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Firmą,
 • na Firmie przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Firmę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez serwis internetowy kenu.pl,
 • zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Firmy,

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5.  Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być osoby i podmioty wskazane w: 

a) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa,

 oraz właściwych aktach wykonawczych i w przepisach ustaw szczególnych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej i brak jest stwierdzenia przez właściwą Komisję odpowiedniego stopnia ochrony.

Dane zbierane podczas rejestracji

Podczas rejestracji Klientów prosimy o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres siedziby firmy, numer identyfikacyjny NIP, telefon, adres e-mailowy oraz hasło, z którego Klient zamierza korzystać. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Niezbędne do dokonania transakcji w serwisie internetowym kenu.pl jest przekazanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres siedziby firmy, numer identyfikacyjny NIP, numer telefonu, adres dostawy, oraz dane dotyczące formy płatności. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane zbierane podczas kontaktu

W przypadku kontaktu z serwisem internetowym kenu.pl poprzez strony internetową, telefon, pocztę email, itp. przekazywane są dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Wszystkie uzyskane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych lub marketingowych, na potrzeby serwisu internetowego kenu.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz „RODO”.


Sposoby kontaktu z Klientem

 1. Po dokonaniu transakcji zakupu towaru, Firma stosuje kontakt e-mailowy w celach informacyjnych na temat przebiegu zamówienia oraz w celu dodatkowych ustaleń dot. transakcji. Ważne informacje i ustalenia Firma rozwiązuje drogą telefoniczną.
 2. Jeśli Klient korzysta z Newslettera serwisu internetowego kenu.pl, otrzymywać będzie na skrzynkę e-mailową podaną przez Klienta wiadomości z aktualnościami związanymi z działalnością tego serwisu.

Usługa Newslettera

 1. Klient lub użytkownik, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w serwisie internetowym kenu.pl swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a  Firma rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta – z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Klient jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 3. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 4. Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Firmy: kenu@bok.pl.
 5. Skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 


Kwestia zmiany danych osobowych i adresowych

 1. Po zalogowaniu się do systemu, Klient może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią faktury VAT.
 2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa serwisu internetowego kenu.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.


Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Dane osobowe umieszczane są w systemie informatycznym do obsługi Firmy, na komputerach w siedzibie Firmy oraz w opisanych w przepisach sytuacjach we wskazanych tam podmiotach i u podmiotów przetwarzających.
 2. Komunikacja między serwerem a komputerem Użytkownika i Klienta odbywa się przy korzystaniu z protokołu SSL (Secure Socket Layer), a nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Prawa Klienta

 1. Podane przez Klienta danych osobowych do realizacji zamówień jest wymogiem ustawowym i umownym oraz jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.
 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych. Oświadczenia w tym przedmiocie można złożyć osobiście w siedzibie i placówkach Firmy lub pocztą tradycyjną przesłaną na adres jej siedziby a w zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dodatkowych, również bezpośrednio w serwisie internetowym kenu.pl, powinny być one rozpatrzone w ciągu miesiąca.
 3. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy "RODO".

Zmiany polityki prywatności

 1. Firma zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się w szczególności: modernizację usług i procesu realizacji zamówień Firmy i zmianę przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Firmę.
 2. Informacja o zmianie Polityki zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
  W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je chyba, że inne zapisy Regulaminu stanowią inaczej.
 3. Zmiany w Polityce prywatności dokonane przez Firmę po zawarciu umowy przez Klienta uprzywilejowanego, nie obowiązują go chyba, że wyrazi on na to pisemną zgodę.