Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO KENU.PL


§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Regulamin serwisu internetowego KENU, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy KENU, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Usługi oferowane przez serwis internetowy KENU skierowane są do klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, zwanego dalej „Klientem”, w tym osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dla których usługa świadczona przez serwis internetowy KENU związana jest z ich działalnością gospodarczą, przy czym nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, zwaną dalej „Klientem uprzywilejowanym”

3.    Właścicielem i administratorem serwisu internetowego KENU dostępnego na stronie internetowej https://www.kenu.pl, świadczącym usługi objęte Regulaminem jest:

PBMedia Sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 73
10-449 Olsztyn

NIP: 739-368-73-73
REGON: 280303663
KRS: 0000307085
Kapitał zakładowy spółki: 125 000,00 zł
zwana dalej „KENU”.

4.    Serwis internetowy KENU świadczy usługi sprzedaży produktów opakowaniowych i akcesoriów do pakowania, o określonych w serwisie internetowym KENU specyfikacjach poszczególnych produktów na zamówienie Klienta, a także usługi konta w serwisie internetowym KENU i Newslettera.
 
§ 2. Komunikacja z Klientem
1.    Kontakt z KENU jest możliwy poprzez adres e-mail: bok@kenu.pl, formularz kontaktowy na stronie https://www.kenu.pl/kontakt lub poprzez infolinię +48 89 670 1 670. KENU kontaktuje się z Klientem przez podane przez Klienta środki komunikacji m. in. e-mail, konto w serwisie internetowym KENU, telefonicznie.

2.    Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług KENU jest dostęp przez Klienta do komputera, internetu oraz przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies a także aktywne konto e-mail.

3.    Z chwilą zawarcia umowy Klient wyraża zgodę i akceptuje wystawianie, udostępnianie i przesyłanie faktur bez podpisu w formie elektronicznej. Kupujący uprzywilejowany ma prawo wycofać swoją akceptację.
 
§ 3. Zasady przyjmowania zamówienia i zawierania umów
1.    Informacje o produktach zamieszczone na stronie serwisu internetowego KENU, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.    Ceny towarów widoczne w serwisie internetowym KENU są całkowitymi cenami za towar, zawierają koszt standardowego pakowania oraz podatek VAT, o ile nic innego nie wynika z potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na specjalne życzenie Klienta potwierdzone co najmniej mailowo. W przypadku Klientów uprzywilejowanych – wymagana jest ich wyraźna zgoda na każdą dodatkową płatność.

3.    KENU zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w serwisie internetowym KENU: cena towaru oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru i niektórych metod płatności – zgodnie z cennikiem widocznym w serwisie internetowym KENU.

4.    Klient może zarejestrować się - założyć konto w serwisie internetowym KENU (założenie konta jest bezpłatne), lub dokonywać zamówienia bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5.    Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w serwisie internetowym KENU. Następnie Klient wybiera z dostępnych w serwisie internetowym KENU: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia.

6.    Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności przez Klienta, które stanowią integralną część umowy zawieranej przez Klienta z KENU za pośrednictwem serwisu internetowego KENU i są dostępne na niniejszej stronie https://www.kenu.pl/regulamin oraz https://www.kenu.pl/polityka-prywatnosci.

7.    Złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego KENU i otrzymanie na jego e-maila od KENU z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a KENU.

8.    KENU przekaże Klientowi uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

9.     Warunkiem realizacji zamówień jest uregulowanie płatności za zamówione produkty i usługi. W przypadku braku innych, indywidualnych ustaleń, Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówioną usługę niezwłocznie w formie przedpłaty, jedną z wybranych przez siebie form:
a) Przelew bankowy,
b) ePrzelew lub Karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro) - za pośrednictwem serwisu dotpay.pl.
c) za pobraniem – gotówką w momencie dostarczenia towaru.

10.     KENU informuje, że w przypadku niektórych metod płatności (a, b), ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia daną metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

11.     Zamówienia Klienta, w których płatność nie została uregulowana w ciągu 2 dni są automatycznie anulowane w serwisie internetowym KENU.
 
§ 4. Terminy i tryby realizacji zamówień

1.    Terminy realizacji zamówienia wskazany jest w sewisie internetowym KENU. Towary zakupione w sewisie internetowym KENU dostarczane są w podanych terminach w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.

2.    W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient kupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

3.    Towary są doręczane Klientowi w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Czas dostawy nie dotyczy dni wolnych od pracy w KENU (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług.

4.    Klient uprzywilejowany ma prawo wybrać sposób dostawy z pośród dostępnych form wskazanych w sewisie internetowym KENU.

5.    Państwa, na terytorium którego realizowana jest dostawa dla Klienta to Polska.

 
§ 5. Dane dotyczące zamawianego produktu, obowiązek sprawdzania
1.    Zamówienia realizowane są przez KENU wyłącznie na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu wybranych przez Klienta.

2.    Przed przekazaniem KENU danych dotyczących zamawianego produktu Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy dane te są zgodne z jego życzeniem i czy odpowiadają parametrom określonym przez KENU. KENU nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia, z zastrzeżeniem § 7.

3.    Klient ma zakaz dostarczania KENU treści o charakterze bezprawnym.

§ 6. Przejście korzyści i ciężarów
1.    Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez KENU przewoźnikowi. Klient uprzywilejowany wybiera przewoźnika.

2.    Na życzenie i koszt Klienta dostawa produktu może zostać ubezpieczona przez KENU na czas dostawy.
 
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy
1.    Klient uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez serwis internetowy KENU (za wyjątkiem przypadków określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta) w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem konieczności poniesienia przez Klienta uprzywilejowanego:
a)    bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
b)    kosztów za świadczenia spełnionych do chwili odstąpienia od umowy z KENU. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

1.    Klient uprzywilejowany może odstąpić od umowy, składając KENU (np. e-mailem
na adres bok@kenu.pl lub listem poleconym na adres siedziby KENU) jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe (formularz odstąpienia od umowy).

2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której KENU wyda rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem a następnie zwrócenie towaru na adres KENU: PBMedia Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 10A, 11-100 Lidzbark Warmiński, z dopiskiem „ZWROT” niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował KENU o odstąpieniu od umowy, chyba że KENU zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. KENU nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy, zwróci Klientowi uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności,
z zastrzeżeniem pkt. 1.

6.  KENU dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient uprzywilejowany, chyba że Klient uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli KENU nie zaproponowała, że sama odbierze zamówione produkty od Klienta uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta uprzywilejowanego do chwili otrzymania wszystkich zamówionych produktów z powrotem
lub dostarczenia przez Klienta uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność tylko  za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
2.    Klient ma prawo zgłosić wadę produktu w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru, w drodze zgłoszenia reklamacji wysłanej e-mailem na adres bok@kenu.pl lub listem poleconym na adres siedziby KENU. Termin 7 dniowy nie obowiązuje Klienta uprzywilejowanego.

3.    Oświadczenie o reklamacji należy złożyć na formularzu (formularz reklamacyjny), jednak nie jest to obowiązkowe dla Klienta uprzywilejowanego.

4.    Po odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć i sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z KENU. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji, z wyjątkiem Klienta uprzywilejowanego.

5.    KENU w ciągu 30 dniu od dnia otrzymania reklamacji Klienta rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację KENU przekaże Klientowi w drodze mailowej a Klientowi uprzywilejowanemu na papierze lub innym trwałym nośniku.

6.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.

7.    Różnice w odcieniach koloru tektury falistej nie stanowią wady produktu.

8.    W przypadku, gdy dostarczony do Klienta produkt ma wady fizyczne KENU po zgłoszeniu reklamacji może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wady produktu. Jeśli KENU nie dostarczy w przepisanym terminie Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produktu wolnego od wad albo nie usunie wad produktu, Klient może odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny.

9.    KENU odpowiada za zamienny lub naprawiony produkt w takim samym zakresie jak za produkt pierwotny.

10.    KENU jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania produktu oraz za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.

11.    W przypadku, gdy produkt jest częściowo wadliwy, Klient może reklamować tylko wadliwą część produktu.

12.     KENU nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 
§ 9. Odpowiedzialność KENU
1.    KENU jest obowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

2.    KENU odpowiada tylko za szkodę powstałą w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Poza tym KENU nie odpowiada za szkodę, która nie powstała w samym produkcie, w szczególności za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta.

3.    Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy odpowiedzialności za szkody związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, uszkodzeniem ciała, które powstały wskutek umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez KENU lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.

4.    KENU nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od KENU, np. przerw w dostawie energii elektrycznej lub klęski żywiołowej;
b)    opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;

5.    Wobec Klientów KENU stosuje Kodeks Dobrych Praktyk, który jest dostępny na stronie https://www.kenu.pl/info/777/kodeks.

 § 10. Zasady zarządzaniem danymi Klienta
1.    Korzystanie z usług serwisu internetowego KENU w celach realizacji umowy, wiąże się z koniecznością zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta kwestii formalnych związanych z udostępnianiem i przepływem jego danych.

2.    Mając na uwadze zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO” - Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta przez KENU – w tym o celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w serwisie internetowym KENU Polityce prywatności.

3.    Klient i KENU zobowiązują się do niezwłocznego informowania siebie na wzajem na piśmie lub mailowo przez podane oficjalnie adresy do kontaktu o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych oraz danych związanych z realizacją zawartej między nimi umowy.

4.    Klient uprzywilejowany może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

5.    Serwis internetowy KENU zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.
 
§ 11. Prawo właściwe, właściwość sądu, częściowa nieważność
1.    Zarówno do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy KENU a Klientem oraz do Regulaminu stosuje się prawo polskie, z zastrzeżeniem art. 3a ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.    KENU przewiduje dla Klientów uprzywilejowanych możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów:
a)     w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, Klient uprzywilejowany może skorzystać m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 (Co do zasady postępowanie jest bezpłatne); pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 (Co do zasady postępowanie jest bezpłatne).
b)    w przypadku dochodzenia roszczeń przez Klienta uprzywilejowanego, Klient uprzywilejowany może skorzystać z możliwości prowadzenia negocjacji z KENU (Co do zasady negocjacje
są bezpłatne). W przypadku nieosiągnięcia porozumienia Stron będą poddane rozstrzygnięciu właściwego Sądu.

3.    Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunku prawnego jest sąd właściwy dla siedziby KENU.

4.    W przypadku, gdy jedno z postanowień Regulaminu lub postanowienie dotyczące danej umowy okaże się lub jest nieskuteczne, nie wywiera to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub umowy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego i odpowiednio
o prawach konsumenta dla Klientów uprzywilejowanych.

5.    Zawartość strony internetowej https://www.kenu.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu internetowego KENU oraz treści w nim zawartych należą do KENU. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do KENU. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://www.kenu.pl bez zgody KENU jest zabronione.
 
§ 12. Przepisy przejściowe
1.    Każdorazowo składane w serwisie internetowym KENU zamówienie Klienta stanowi odrębną umowę z KENU i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.

2.    Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3.    KENU zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się w szczególności: modernizację usług i procesu realizacji zamówień KENU i zmianę przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez KENU.

4.    Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. W przypadku gdy Klient nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je chyba, że inne zapisy Regulaminu stanowią inaczej.

5.    Zmiany w Regulaminie dokonane przez KENU po zawarciu umowy przez Klienta uprzywilejowanego, nie obowiązują go chyba, że wyrazi on na to pisemną zgodę.